امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396


کد مطلب : ۸۰۸۳  / گروه :  /  بازدید : ۷۶۵۷

1ـ انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداريهاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده.

2ـ انجام امور تشكيلات استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.

3ـ انجام فعاليتهاي مربوط به بهبود فرآيند انجام كار در استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.

4ـ انجام تشريفات قانوني استخدام و تهيه و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه در حدود اختيارات تفويض شده.

5ـ اقدام در تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي و تهيه خلاصه پرونده كاركنان استانداري.

6ـ اقدام در اجراي مقررات انظباطي كاركنان استانداري.

7ـ تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان استانداري در حدود قوانين و مقررات مربوط.

8ـ اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برنامه ريزي و پيگيري تشكيل كميته مربوطه.

9ـ تهيه و صدور احكام انتقال ، انتصابات و مأموريت مستخدمين در حوزه استانداري براساس قوانين و مقررات.

10ـ بررسي و اقدام در زمينه امور پرسنلي ، بازنشستگان و موظفين استانداري.

11ـ انجام فعاليتهاي مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزينه كرد آن.

12ـ تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا (اعم از مستمر يا غير مستمر) در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه.

13ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.

14ـ تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از نحوه اجرا و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه هاي استانداري و همچنين مشكلات و نارسايي هاي مربوط براي آگاهي استانداري.

15ـ ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرمهاي مربوط به بودجه استانداري و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظيم ، تكميل و اعاده آنها.

16ـ بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي باتوجه به طرحها و برنامه هاي مربوط.

17ـ نظارت بر بودجه عملياتي و ارزشيابي از عملكرد بودجه استانداري از طريق اخذ مستمر گزارش هاي مالي و صورت عملكرد هزينه هاي قطعي از واحدها و تجزيه و تحليل هزينه ها و درمقايسه با اعتبارات مصوب و تخصيصي.

18ـ ثبت و نگهداري تمامي آمار و اطلاعات پرسنلي براساس احكام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاري استانداري.

19ـ تهيه و تنظيم اعتبارات بر حسب برنامه ، فعاليت و عمليات.

20ـ دريافت بودجه مصوب و تفكيك اعتبارات تصويبي بين برنامه ها و فعاليتهاي مختلف استانداري در قالب مواد هزينه و پيگيري تخصيصي اعتبارات سه ماهه پس از ابلاغ بودجه.

21ـ ايجاد تسهيلات لازم به منظور تامين رفاه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.

22ـ دريافت ، ثبت و توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره.

23ـ تفكيك و ارجاع نامه هاي رسيده به واحدهاي مربوط و پيگيري در اين زمينه به منظور تسريع در جريان امور.

24ـ بايگاني و نگهداري كليه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي استانداري و انجام امور جاري.

25ـ نگاهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها براساس اعتبارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه.

26ـ انجام امور دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده.

27ـ تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوط.

28ـ تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان استانداري.

29ـ اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواست هاي صادر شده.

30ـ انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي اختيارات تفويض شده.

31ـ رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.

32ـ تهيه فهرست مطالب كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط.

33ـ نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم.

34ـ بررسي و تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات و حدود اعتبارات.

35ـ تهيه و تنظيم و نگاهداري حساب انبار و اسناد خريد.

36ـ تنظيم سرويس تلفن ، روشنايي و تاسيسات و برنامه كار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه كشيك در غيرساعات اداري و نظارت بر نحوه كار آنها.

37ـ مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات.

38ـ انجام امور مربوط به وسائط نقليه و حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه.

39ـ انجام امور دبيرخانه اي شوراي اداري استان.

 

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز16061
مجموع44880570

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری