امروز پنج شنبه, 28 دی 1396


کد مطلب : ۱۵۳۷۷  / گروه : دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری /  /  بازدید : ۲۰۳

1.      هماهنگی وانجام کلیه امورمرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان .

2.      هماهنگی وانجام کلیه امورمربوط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .

3.      بررسی وتجزیه وتحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای باتوجه  به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .

4.      برنامه ریزی درخصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص  منابع ، طبقه بندی هزینه ها واستفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته ( تهیه وتنظیم بودجه سالانه استانداری وواحدهای سازمانی تابعه ).

5.      تهیه ، سنجش وتنظیم گزارش های لازم ازنحوه اجراء ومیزان پیشرفت طرح ها وبرنامه های استانداری .

6.      تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری وواحدهای تابعه درقالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبارمصوب وپیگیری درتحصیل تخصیص ها .

7.      نظارت بربودجه عملیاتی وارزشیابی عملکرد بودجه استانداری وواحد های تابعه .

8.      هماهنگی وانجام کلیه امورمرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری وواحدهای تابعه .

9.      انجام کلیه امورمرتبط  با تشکیلات استانداری وواحد های سازمانی تابعه با هماهنگی واحدتخصصی ذیربط وزارت کشور .

10.  پیگیری ونظارت براجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها وبخشنامه ها ومصوبات شورای عالی اداری دراستانداری ، فرمانداری ها وبخشنداری های تابعه .

11.  نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

12.  انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستندسازی واصلاح و بهبود فرایند های انجام کاردراستانداری وواحدهای تابعه .

13.  نیازسنجی وبرنامه ریزی های لازم درجهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف  دستیابی به تعالی سازمانی .

14.  مطالعه وبررسی مستمرسازمان ووظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیند های انجام کاربه منظور تقسیم وظایف واحد هاوتدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وبهبود روش های انجام کاردرسطح استانداری .

15.  تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار دربخش های مختلف عمومی وتخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روش ها وتسریع درانجام امور با همکاری واحدهای ذیربط .

16.  نیازسنجی آموزشی وتدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری وواحدهای سازمانی تابعه براساس سیاست ها، خط مشی ها وبرنامه های مصوب مراجع ذیربط .

17.  تهیه ،تنظیم واجرای برنامه های آموزشی سالانه وآموزش های کوتاه مدت برای مدیران وکارکنان استانداری وواحدهای سازمانی تابعه .

18.  نظارت برحسن اجراوارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی  استانداری وواحدهای تابعه .

19.  انجام امورمربوط به صدورگواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته درچارچوب قوانین ومقررات مربوط .

20.  تنظیم شناسنامه آموزشی  کارکنان استانداری وواحدهای تابعه ووابسته .

21.  پیشنهاد انجام کلیه امورپژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش وفناوری استان .

22.  استقرار نظام مدیریت دانش دراستانداری و واحدهای تابعه .

23.  برنامه ریزی  درجهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .        

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز12757
مجموع44225470

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری