امروز دوشنبه, 30 بهمن 1396-    جمع آوري اخبار وگزارشات امنيتي وانتظامي از طريق واحد هاي ذيربط استان بمنظور بررسي مقدماتي و طبقه بندي آنها جهت طرح در شوراي تأمين استان .
-    دريافت و بررسي خط مشي ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف شوراي امنيت كشور جهت طرح در شورا تأمين استان .
-    تنظيم صورتجلسات و مصوبات شوراي تأمين استان به منظور ابلاغ به مراجع ذيربط وپيگيري آنها .
-    بررسي وپيگيري مصوبات شوراي تأمين شهرستان ها و ارائه گزارش آنها به شوراي تأمين استان وانجام اقدامات لازم در اين زمينه .
-    ارزيابي و تطبيق مصوبات شوراي تأمين شهرستان ها با قوانين ومقررات ، دستورالعمل ها و سياست هاي عام امنيتي استان .
-    انجام امور مربوط به نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات شوراي تأمين استان .
-    بررسي و انجام اقدامات لازم بمنظور هماهنگي ارگان هاي  امنيتي ونظامي و انتظامي و پيگيري اجراي مصوبات شوراي تأمين استان.
-    پيگيري و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي .
-    شناسايي و پيگيري انجام امور مربوط به نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع هاي دسته جمعي و اتخاذ تدابيرو اقدامات پيشگيرانه در رابطه با آنها و هماهنگي ارگان ها ي اجرايي وامنيتي و انتظامي در اين زمينه
-    پيگيري و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناريه مطابق با قوانين و مقرات مربوطه و هماهنگي با ارگان هاو سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط در اين زمينه .
-    پيگيري استقرارو ايجاد و يا انحلال پست هاي ايست و بازرسي و واحد هاي انتظامي بصورت دائم ويا موقت از طريق قوانين و مقررات مربوطه .
-    بررسي و تجزيه و تحليل روخدادها و گزارش هاي امنيتي واجتماعي وتهيه طرح هاي لازم جهت برنامه ريزي و پيشگيري از حوادث احتمالي.
-    رسيدگي به شكايات مردم از مأمورين انتظامي و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.
-    انجام اقدامات مربوط به كنترل و نظارت بر قاچاق كالا ، اسلحه و مواد مخدر در استان
-    پيگيري اجراي قوانين و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجي  ، احوال شخصيه در حوزه استان .
-    دريافت و ثبت گزارش هاي مربوط به تردد مجاز و غير مجاز اتباع خارجي در حوزه استان و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.
-    انجام امور مربوط به تقاضاي تابعيت ، ترك تابعيت ، بقاء  تابعيت و شناسائي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوطه به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
-    انجام امور مربوط به پناهندگان و معاودان و اداره امور اردوگاه ها وانجام اقدامات لازم در جهت رفع نيازمندي ها ، نواقص و معايب موجود از طر يق مراجع مسئول
-    مطالعه و بررسي در مورد نيازمندي ها و تأمين رفاه و برقراري مستمري پناهندگان معاودان و رانده شدگان و همچنين امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهيه گزارش هاي لازم در اين زمينه جهت اتخاذ تصميم مقتضي .
-     انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با بانوان ايراني .
-    تشكيل كميته هاي فرعي جهت رسيدگي به امور  مربوط به وضعيت پناهندگان ، معاودان و ...

 

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز14947
مجموع44811832

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری