امروز سه شنبه, 01 اسفند 1396


دبیرخانه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 ق.ش
کد مطلب : ۷۴۶۱  / گروه : معاونت حمل و نقل و ترافيك دفتر فني /  /  بازدید : ۷۳۴۱

اهم برنامه های اجرائی گروه امور ساخت و ساز خارج از محدوده و حریم شهرها :
( دبیرخانه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 ق.ش )
در راستاي اجراي صحيح و كامل قوانين و مقررات دستيابي به اهداف دولت در اين زمينه واستمرار نظارت و كنترل ساخت و سازها در روستاها و در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرهاي استان در كنار امور محوله متداول روزمره مطابق شرح وظايف، و با توجه به ابلاغ آئیننامه جدید " استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها " اهم برنامه هاي دبيرخانه كميسيون ماده 99 در سال 1391 عبارتند از :
- ابلاغ آئیننامه جدید به فرمانداریها و مراجع مرتبط و پيگيري تدوین دستورالعمل نحوه نظارت بر ساخت و سازها در خارج از بافت مسکونی روستاها و خارج از حريم شهرهاي استان با تشكيل جلسات و همکاری کارشناسان دستگاهها و مراجع مرتبط با موضوع .
- پيگيري تفویض اختیار و تعیین مرجع صدور پروانه در در خارج از روستاها و خارج از حريم شهرها مطابق ماده 10 آئیننامه جدید و نظارت بر عملکرد مرجع مذکور .
- پیگیری مجدد پیرامون تصویب لایحه پیشنهادی " نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و خلاف ضوابط در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها و روستاها " از طریق وزارت کشور و مراجع ذیربط با همکاری مشترك سایر استان های کشور.
- تشكيل جلسات تبادل نظر و بررسي راهكارهاي بهبود روشهاي اجرائي و مقابله با تخلفات ساختماني بصورت منطقه اي ، هر سه ماه در يك منطقه استان با حضور كليه دست اندركاران صدور پروانه و ساخت و ساز دهياري ها و بخشداري ها و فرمانداري هاي محل و كارشناسان ذيربط استانداري .
- انجام بازرسي هاي دوره اي از بخشداري ها و دهياري ها در قالب برنامه زمان بندي از نحوه اقدامات پيرامون جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و تنظيم گزارشات و اجراي احكام صادره و كنترل مجوزها و پروانه هاي ساختماني صادره در خارج از محدوده قانوني وحريم شهرها و روستاها و تطبيق با قوانين و مقررات جاري در قالب اعزام تيم هاي كارشناسي.
- پیگیری و برگزاري دوره هاي آموزشي براي دهياري هاي استان و مسئولین ساختمانی بخشداری ها و فرمانداری ها، همچنین كارشناسان ذيربط پیرامون قوانین و مقررات جاری و روش های برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز و تکمیل فرم گزارش تخلفات و ارسال به دبیرخانه کمیسیون مذکور با هماهنگي مشترك كميته آموزش شوراي فني و دفتر امور روستايي و دفتر فني.
- اعزام كارشناسان به شهرستان ها جهت رفع ابهامات و پاسخگوئي به سؤالات و ارائه راهنمائيهاي لازم به مسئولين و كارشناسان ذيربط صدور پروانه و ساخت و ساز ، همچنين بررسی معضلات و نارسايي ها و تخلفات احتمالی در این زمینه در سطح استان.
- برنامه ریزی جهت نشست مشترک با اعضای کمیسیون ها برای وحدت رویه در تصمیم گیری ها و تبادل نظرات و بررسی مشکلات احتمالی بصورت فصلی در طول سالجاری .
- برنامه ریزی برای گردهمايی فرمانداران محترم ، بخشداران ، دهیاران ، رابطین عمرانی و مسئولین و کارشناسان ساختمانی و دست اندرکاران امور ساخت و ساز در روستاها و خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها بصورت جداگانه در طول سال بمنظور بررسی مشکلات و تبادل نظر و ... .
- نظارت و پیگیری اجرای قوانین و مقررات و آخرین بخشنامه های مربوط به ساخت و سازها در روستاها و خارج از حریم شهرها با همکاری فرمانداری ها و بخشداری ها در سطح استان.
– فرهنگ سازي ، اطلاع رسانی عمومی و آموزش همگانی در خصوص عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بمنظور کاهش تخلفات ساختمانی در این بخش .
- برنامه ریزی بمنظور کوتاه نمودن گردش کار رسیدگی به پرونده های متخلفین ساختمانی و جلوگیری از مراجعات متعدد ارباب رجوع از شهرستان ها و روستاهای استان به مرکز در راستاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و همچنين تكريم ارباب رجوع بواسطه انجام برخی امور مرتبط در محل توسط فرمانداري ها ، بخشداری ها و دهياري هاي مربوطه .
– در راستاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ، بازنگري و پيشنهاد قیمت هر مترمربع از بناي احداثي بدون پروانه ، مغاير ، يا مازاد برپروانه به تفكيك نوع ساختمان و كاربري آن ، همچنين بر حسب موقعيت مكاني بنا براساس تقسيم بندي استان به سه منطقه " ساحلي ، كوهپايه اي- جلگه اي و كوهستاني " ، با توجه به ميزان برخورداري از امكانات و مزيت روستاها در هر شهرستان .
- پيگيري جهت آموزش دهياران استان با همكاري دفتر امور روستايي استانداري و ساير دفاتر ذيربط و تدوين و ارائه سر فصل هاي آموزشي.
– تهيه جزوات و مجموعه آموزشي توسط دفتر فني پيرامون موضوع مرتبط و ارائه آن به كليه بخشداري ها و دهياري هاي استان جهت استفاده و بكارگيري قوانين و مقررات مربوط به ساخت و سازها و آشنايي با آخرين دستورالعمل هاي صادره.
- تهيه گردش كار جديد رسيدگي به تخلفات ، متعاقب بررسي ها و تشكيل جلسات متعدد در سال گذشته ، و اجرايي نمودن آن از ابتداي سال در راستاي تحقق بند 11 و كم كردن مكاتبات و مراجعات ، به گونه اي كه پرونده ها در محل بخشداري ها تكميل و بنا به در خواست آنان ، كارشناسان دبيرخانه كميسيون با عزيمت به شهرستان ها در محل نسبت به بررسي و سپس تشكيل جلسه ا قدام و پس از ابلاغ آرا به فرمانداري ها ، مابقي اقدامات در همان شهرستان ا نجام و گزارش ا قدامات به دبير خانه كميسيون ارسال و توسط كارشناسان ذيربط نحوه اقدام و تطبيق باضوا بط و مقررات رسيدگي و مورد كنترل و نظارت قرار گيرد.
- برنامه ريزي در راستاي كنترل حسن اجراي امور و انجام مراحل قانوني اجراي آرا صادره و صدور پايان كار ساختمان توسط دهياري ها و مصرف جرايم وصولي براي امور عمراني ، بصورت اعزام هفتگي كارشناسان به بخشداري هاي مختلف استان و بررسي پرونده هاي اقدام شده در محل ، همچنين ارشاد و راهنمايي عوامل مربوطه جهت بهبود امور و ارائه گزارش تخلفات احتمالي براي پيگيري قانوني باتوجه به گردش كار جديد.
– هماهنگي با واحد حقوقي استانداري و پيگيري تهيه لايحه و دفاعيه درخصوص آراء كميسيون ماده 99 که مورد اعتراض قرار گرفتند، از طريق ديوان عدالت اداري و پيگيري تا حصول نتيجه.
- شرکت در بازدیدهای گروهي دوره ای از بخشداري هاي استان به اتفاق مسئولين گروه های مرتبط و مديران و كارشناسان ساير دفاتر ستادي جهت ارزيابي عملكرد دهياريها و بخشداريها در نحوه كنترل و نظارت بر ساخت و ساز هاي روستايي و چگونگي صدور پروانه ساختمان توسط دهياريها.
– پیگیری مکانیزه نمودن دبیرخانه کمیسیون و راه اندازي نرم افزار جديد كميسيون ماده 99 و ثبت و درج اطلاعات ساخت و سازهای غیر مجاز و احکام صادره در برنامه نرم افزاري موصوف و ارائه گزارش های لازم و عملکرد در مقاطع مختلف سال برای مراجع ذیربط.
- تدوين برنامه ماهانه براي چهار گروه كميسيون ماده 99 استان جهت انجام ماموريت شركت در جلسات كميسيون براساس گزارش ارسال از فرمانداري و بخشداري و تشكيل جلسه حداقل هفته دو روز در شهرستان مربوطه.
- تقسيم وظايف به تفكيك شهرستان بين همكاران دبيرخانه كميسيون ماده 99 جهت رسيدگي به پرونده ها پيگيري مكاتبات و طرح پرونده در كميسيون مذكور و پيگيري اجراي احكام صادره.
- پيگيري تحقق برنامه هاي ناتمام سنوات گذشته و بهبود روشها در پيشبرد امور مربوطه و تداوم برنامه هاي تاثيرگذار و موثر.

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز11989
مجموع44845334

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری