امروز پنج شنبه, 28 دی 1396


گروه معماری و شهرسازی
کد مطلب : ۷۴۵۶  / گروه : معاونت حمل و نقل و ترافيك دفتر فني /  /  بازدید : ۴۴۴۳
اهم برنامه های اجرائی گروه معماری و شهرسازی: امور شهرسازی و طرحهاي توسعه شهري :- پیگيري و تشكيل جلسات كميسيون وكميته فني مغايرتهاي طرح هادي شهرهاي استان ، انجام کامل وظائف دبیرخانه كميسيون مغايرتها وكميته فني آن .- ساماندهي کميسيونهاي ماده پنج و كارگروه مسكن و شهرسازي و امور مرتبط .- پيگيري طرحهاي توسعه شهري براي کليه شهرهاي استان ،…

اهم برنامه های اجرائی گروه معماری و شهرسازی:

 امور شهرسازی و طرحهاي توسعه شهري :
- پیگيري و تشكيل جلسات كميسيون وكميته فني مغايرتهاي طرح هادي شهرهاي استان ، انجام کامل وظائف دبیرخانه كميسيون مغايرتها وكميته فني آن .
- ساماندهي کميسيونهاي ماده پنج و كارگروه مسكن و شهرسازي و امور مرتبط .
- پيگيري طرحهاي توسعه شهري براي کليه شهرهاي استان ، از قبیل :
1) تهيه طرح جامع و تفصيلي براي شهرهاي بالاي سي هزار نفر جمعیت استان با همكاري اداره کل راه و شهرسازي .
2 ) پیگیری و تعیین تکلیف تهیه طرح هادی شهرهای جديد و واگذاری کار به دفتر فنی .
3 ) پیگیری تكميل طرحهاي نيمه تمام شهري ، و تصویب و ابلاغ آنها .
- تعيين محدوده شهرهاي جديدالتأسيس و شهرهاي ابلاغي جدید .
- پيگيري و هماهنگي جهت تهيّه جزئيات فني و شهرسازي ، نقشه هاي تفصيلي معابر و خط پروژه ها و طراحي فضاهاي شهري و عمومي با شهرداريهای استان .
- پیگیری و تهيه طرح های هادی روستائی و طرح هاي تعيين محدوده روستاها .
- شرکت و حضور فعال در کلیه جلسات مرتبط ( کمیسیون ماده 5 ، کارگروه مسکن و شهرسازی ، کمیته های کارشناسی و فنی و تخصصی مربوطه و ... ) و پیگیری مصوبات مربوطه .
- پيگيري افزايش منطقي تراكم ساختماني و توسعه عمودي شهرهاي استان بجاي توسعه افقي و جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي پيرامون شهرهاي استان .
 امور معماري و مبلمان شهري :
- پيگيري فراهم آوردن زمينه تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري وشهرسازي ، و اعتلاي حرفه اي مهندسي ساختمان و معماري وشهرسازي در سطح استان .
1- پيگيري تهيّه طرحهاي مبلمان شهري و طرحهاي مورد نیاز شهرهاي مهم استان ( براي شش شهر ساري ، قائمشهر ، بابل ، آمل ، نوشهر ، چالوس و تنكابن ) .
2- ساماندهي ورودی ـ خروجی شهرها ، خيابانها و معابر شهري و راههاي اصلي به لحاظ بصري و زيباسازي شهرها
3- هماهنگي با شهرداريهـا درخصوص تهيّـه طـرح براي فضـاهـاي شهري ، مياديـن ، آثارهاي حجمي و تنديسها ، پارك هاي شهري ، بلوارها و پياده روها .
4- پیگیری جهت ساماندهي تابلوهاي مختلف شهري .
5- پيگيري اجراي قانون جامع معلولين و اجرای بهسا زي ومناسب سازي اماکن وفضاهاي شهري و مجتمع اداري ، تجاري و مسكوني جهت استفاده معلولين وکم توانان جسمي و حركتي از طريق دستگاههاي متولي و کميته تخصصي و کارگروه استاني مربوطه ، مطابق با مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
- پيگيري و نظارت ويژه بر اجراي صحیح مباحث مقاوم سازي و قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و مقررات ملي ساختمان در سطح استان .
- پيگيري جهت تهيّه طرح و برنامه ریزی براي انتقال صنايع نيمه مزاحم و بازارهاي محلي و دستفروشها در سطح شهرها به مکانهای مناسب.
 برنامه های نــظارتی امور شهرسازی :
- نظارت بر نحوه انجام طرحهاي توسعه شهري ، حفظ کاربريهاي ويژه طرحهاي شهري و روستائي ،
تحقّق طرحهاي هادي ، جامع و تفصيلي از نظر كاربري اراضي ، تعريض و اجراي شبكه ها و توزيع تراكمها و ساماندهي تغيير كاربريها دركميسيونهاي مربوطه ..
- شرکت در بازدیدهای دوره ای از شهرستانها باتفاق مدیرکل و مسئولین گروههای دیگر بمنظور بررسی امور مرتبط حتی اامقدور دو نوبت در هر ماه .
- تشكيل تيم هاي نظارتي جهت بازرسي و نحوه صدور پروانه ساختماني و رعايت ضوابط و مقررات هر ماهانه و مستمر در شهر های استان.
- ساماندهي نظارت بر ساخت و سازهاي شهري و روستائي و كنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز و خلاف ضوابط در سطح استان و پيگيري مشكلات و خلاء قانوني مرتبط ، نظارت مستمر برساخت وسازهاي دردست اقدام و انجام شده درمحدوده شهر ، حريم و خارج از محدوده و حريم شهرها .
- نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كميسيون ماده 5 و كارگروه مسكن و شهرسازي و كميته فني مغايرتهاي اساسي شهرهاي مهم و شهري طرح هادي .
- بررسی عملکرد کمیسیونهای ماده صد شهرداریهای استان در طول سال .
- نظارت برنحوه احداث بنا در شهركهاي مسكوني، مجتمع هاي تفريحي و توريستي وساير شهركهاو مجتمع ها.
- مشـاركـت درتيم هاي بازرسي ازشهـرداريهـا ، بخشداريهـا و فرمانداريهـا به همراه ساير دفاتر بويژه دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات .
- مشاركت در تيم هاي بررسي كننده پرونده هاي مربوط به هيئت تخلّفات اداري استانداري .
- تهيّه گزارشهاي نظارتي ساخت وسازها وشناسايي ساخت وسازهاي غيرقانوني وعوامل تخلّف .
 برگزاري همايش های تخصصی ، جلسات هماهنگي و هم انديشي :
- برگزاري همايش توسعه پايدار مناطق ساحلي استان براساس مصوبه ستاد اجرائي ساماندهي سواحل درياي خزر .
- برگزاري همايش فرصتهاي سرمايه گذاري جهت توسعه شهرها و احياي بافتهاي فرسوده و قديم شهرهاي استان .
- برگزاری همایشهای تخصصی در زمينه امور شهرسازي و ضوابط و مقررات جاری .
- برگزاري كارگاه آموزشي براي اعضاء ، دبيران كميسيون ماده صد با هماهنگي مبادي ذيربط.
- برگزاري جلسات هم انديشي با دفتر شهري و اعضاي كميسيون های ماده صد شهرهای استان .
- برگزاري جلسات هم انديشي با نظام مهندسي استان و سازمان مسكن و شهرسازي ، براي تدوين چارچوبي جهت استحكام بنا و نحوه صدور گواهی توسط مهندسین ناظر.
- برگزاري نشستهاي مشترك و پيگيري امور مربوط به مجامع صنفي و... (نظام مهندسي و...).
- برگزاری جلسات ستاد ساماندهی صنایع مزاحم شهری و پیگیری تعیین مکان مناسب و انتقال آنها.
- انجام آموزش همگاني در زمينه هاي تخصصي و امور فني و شهرسازي و ضوابط و مقررات جاري.
 تهيّه و تنظيم و ابلاغ ضوابط ، دستورالعمل ها وبخشنامه ها :
- تهیه و تنظيم دستورالعمل هاي اجرايي و عملياتي جهت صدور پروانه ساختماني در روستاها و نحوه نظارت بر احداث بنا در روستاها .
- تهیه و تنظيم دستورالعمل اجرائی و عملياتي براي صدور پروانه ساختماني در شهرها .
- پيگيري حل مشكلات وخلاء قانوني درخصوص نظارت به ساخت وسازهاي خارج ازمحدودة شهرها.
تهيّه بانك اطلاعات امور شهرسازی :
- تهيّه بانك اطلاعاتي مدارك ، گزارشات ، نقشه هاي موجود و دیجیتالی نمودن آنها .
- تهيّه بانك اطلاعاتي كتابها و مجلات تخصصي و بانك اطلاعاتي آمار كاربريها ، نحوه تحقّق طرحهاي توسعه شهری و آراء صادره در كميسيون ماده صد و ماده 99 ق.ش .
- تهيه بانك اطلاعاتي در محيط GIS به منظور كنترل و نظارت برطرحهای توسعه شهری .
پیگیری برخی امور ویژه در بخش معماری و شهرسازی :
الف ) طرحهای مسکن مهر استان :
- حضور فعال در جلسات و نظارت بر اجرای مصوبات شورای مسکن استان .
- پیگیری امور مسكن بويژه پروژه های مسکن مهر در استان .
- شرکت و حضور فعال در کلیه جلسات مربوط به مسکن مهر .
- پیگیری جدی مواردی از قبیل تامین زمین مناسب و کافی بر اساس نیازهای مسکن استان ، تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای خرید زمین ، تسهیلات بانکی و ... .
ب ) احیاء بافتهای فرسوده شهری :
- پیگیری طرحهای مطالعاتی بافت فرسوده شهری شهرهای ساری ، قائمشهر ، بابل و آمل ، نوشهر ، تنكابن ، چالوس و محمودآباد .
- پیگیری طرحهای مطالعاتی بافت قدیم شهرهای قدیمی استان
- پیگیری امور مرتبط از قبیل تسهیلات بیشتر برای احداث و خرید واحدهای مسکونی واقع در محدوده بافت فرسوده شهرهای استان ، عوارض ساختمانی و ... .
ج ) ساماندهی سواحل استان :
- پیگیری تحقق و اجرای کامل مفاد و انجام مسئولیتهای پیش بینی شده در آئین نامه اجرائی ماده 63 قانون برنامه چهارم برای دستگاههای مختلف و تعیین تکلیف نهائی آزادسازی سواحل و پيگيري اعتبارات مورد نياز .
- انجام امور مربوط به " آئین نامه اجرائی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر " مصوب هیئت محترم وزیران مورخ 23/2/1388.
- پیگیری تعیین تکلیف و آزادسازی حرایم ساحلی مناطق در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی و ...
- تشکیل منظم جلسات ستاد اجرائی آزادسازی حریم ساحلی استان و پیگیری مصوبات مربوطه
- برگزاري كميته عمران و ساماندهي سواحل مطابق دستورالعمل ارسالي وزارت كشور .
د ) توسعه گردشگری استان :
- پيگيري توسعه طرحهاي گردشگري در استان و طرحهاي جامع گردشگري ، توسعه فضاهاي سياحتي، اقامتي ، تفريحي توريستي، فرهنگی ، تفريحي ، ورزشي و بازي ، مجتمع های رفاهي كوچك و ... ، مطالعات و تحقق اجراي آنها و جذب سرمايه گذاري در سطح استان .
- پيگيري تحقق طرحهاي مناطق نمونه گردشگري در سطح استان مصوب سفر رياست جمهوري .
- تشكيل كميته مشترك تخصصي معماري با اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري و مراجع صدور پروانه ساختماني جهت بررسي نقشه هاي معماري طرحهاي گردشگري مصوب .
هـ ) سایت اداری مرکز استان :
- پيگيري ويژه بمنظور تحقق اجراي پروژه " سايت اداري مرکز استان " ، تشکیل جلسات وانجام امور مربوطه تا تحقق کامل اجرای آن ، ( واگذاري زمين ، طراحي ، اجراء و ... ) .
و ) زيباسازي سیمای استان :
- پيگيري حاشيه سبز ورودی خروجی شهرها و راههاي اصلي ( نوار سبز ) و درختکاري ، افزايش میزان سرانه و توسعه فضاي سبز استان ، وجداسازي آبياري فضاي سبز از آب شرب شهرهای استان .
- پاكسازي و ساماندهي معابر ، رفيوژها و حاشيه راههاي اصلي به لحاظ بصري و زيباسازي .
- ساماندهي محيط ، مستحدثات و فضاهاي بصري در وروديهاي استان .
- برنامه ريزي ، هماهنگي ، تشكيل منظم جلسات و پيگيري امور محوله ، مصوبات و ماموريتهاي ستاد زيباسازي استان .

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز6497
مجموع44219210

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری