فارسی| En امروز : 18 مرداد 1399
رانش و لغزش زمین مازندران را تهدید می کند
از مناطق رانشی روستاهای سوادکوه
پروژه های دیواره حفاظتی تالش محله و نشتارود
پیگیری و هماهنگی پروژه های حوزه عمرانی شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد
پیش نویس سند جامع بازسازی و بازتوانی قانون مدیریت بحران کشور
در مرکز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)
هواشناسی ( سطح نارنجی )
طرح تدوین اطفاء حریق جنگلها و مراتع
اولین جلسه کمیته اصلاح ساختار،فرآیندها و فناوریهای مدیریتی
اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان
اعتبار برای بازسازی سردهنه های اراضی کشاورزی استان مازندران
از پروژه های حوادثی شهرستان سوادکوه
با سازمان مدیریت بحران کشور