فارسی| En امروز : 26 تیر 1398
افزایش تحرک، نشاط اجتماعی و پویایی در لایه های جمعیتی
بهره گیری از ظرفیت شوراها جهت رفع مشکلات بخش
دهیاران مدیر در روستاها هستند
عبدالجواد توحیدی مقدم
عبدالجواد توحیدی مقدم فرمانــدار شهـرستـان نکا ارتباط مستقیم
پیوند ها