فارسی| En امروز : 3 اسفند 1397
جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان عباس آباد
تشدید نظارت و بازرسی از واحد های صنفی  از مهمترین راه های مؤثر بر کنترل بازار می باشد
جواد اصلانی
جواد اصلانی فرماندار شهرستان عباس آباد ارتباط مستقیم
پیوند ها