فارسی|En امروز : 26 آبان 1397
حسن خیریانپور
حسن خیریانپور معاون استاندار معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع