فارسی|En امروز : 27 آبان 1397
قربانعلی ولی زاده بورا
قربانعلی ولی زاده بورا معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل