فارسی|En امروز : 4 خرداد 1397
قربانعلی ولی زاده بورا
قربانعلی ولی زاده بورا معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان