فارسی|En امروز : 31 اردیبهشت 1397
سید جعفر رسولی
سید جعفر رسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان