فارسی| En امروز : 5 اردیبهشت 1398
سید جعفر رسولی
سید جعفر رسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان