فارسی|En امروز : 26 تیر 1397
سید جعفر رسولی
سید جعفر رسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان