فارسی|En امروز : 30 خرداد 1397
سید محمد جعفری
سید محمد جعفری مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2