فارسی|En امروز : 24 مهر 1397
سید محمد جعفری
سید محمد جعفری مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2