نشست خبری معاون سیاسی ، امنیتی و مدیران حوزه سیاسی استانداری با خبرنگاران


از کلیه خبرنگاران رسانه های مکتوب و مجازی مازندران برای حضور در این نشست خبری دعوت می شود .
برای ورود همه خبرنگاران با کارت خبرنگاری در این نشست خبری هماهنگی شده است

چاپ محتويات