مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان، مهمان مرکز سامد

محمد محمدپور عمران، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان، روز چهارشنبه، بیست و سوم خرداد 97 از ساعت 9 الی 11 صبح، مهمان مرکز ارتباطات مردمی استان خواهد بود.  

مردم شریف مازندران می توانند از ساعت 9 الی 11 روز چهارشنبه، بیست و سوم خرداد 97 با شماره 111 تماس گرفته و مسائل و مشکلات و پیشنهادات خود را به طور مستقیم با مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان و همکارانشان در میان بگذارند. 

چاپ محتويات