ورزش صبحگاهی مدیران و کارکنان ادارات شهرستان عباس آباد

در راستای دستور  استاندارمازندران  و به منظور ایجاد نشاط اجتماعی برنامه ورزش صبحگاهی مدیران و کارکنان ادارات شهرستان  عباس آباد  صبح امروز ، چهارشنبه مورخ 98/1/21   راس ساعت 7:30 صبح در پارک مدرس در جوار  شهدای خوشنام  این شهرستان برگزار  گردید .

چاپ محتويات