حضور پرشور مردم و مسئولین شهرستان میاندورود در راه پیمایی روز قدس در شهرستان میاندورود

حضور پرشور مردم  و مسئولین همیشه در صحنه و ولایت مدار شهرستان میاندورود در راه پیمایی روز قدس از نگاه دوربین روابط عمومی فرمانداری میاندورود

چاپ محتويات