از پروژه های بازسازی سیل مهر 97 شهرستان تنکابن

بازدید آقای مهندس احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان از پروژه های بازسازی سیل مهر 1397 شهرستان تنکابن با همراهی آقای مهندس باقری معاون فرماندار تنکابن در روز چهارشنبه مورخ 19 تیر 1398

چاپ محتويات