بازدید احمد حسین زادگان استاندار مازندران از عملیات اجرایی زیرگذر نواب کمر بندی چالوس نوشهر (تقاطع بیمارستان رازی)ونشست در کارگاه پروژه آبرسانی شهرهای چالوس. مرزن آباد

 

چاپ محتويات