جلسه ستاد زیبا سازی شهرستان به ریاست دکتر صفرنژاد برگزار شد .

چاپ محتويات