پیگیری امورات تا مرحله رسیدن به نتیجه مورد تاکید است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائم شهر، یوسف پور فرماندار قائم شهر در جلسه با معاونین، بخشدار و مسئولین واحدهای فرمانداری مواردی را مورد تاکید قرار داد و در خصوص مسائل کاری نقطه نظرات و راهکارهایی ارائه داد.

وی در خصوص یکی از دغدغه های اصلی خود بیان کرد: پیگیری امورات تا رسیدن به نتیجه مورد نظر مورد تاکید است.

 

چاپ محتويات