از روند اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا

بازدید آقای دکتر احمدی با حکم استاندار بعنوان بازرس ویژه استاندار از روند اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا در شهرستان محمودآباد در تاریخ 4 فروردین 1399 به اتفاق فرماندار محمودآباد و مسئولین ادارات ذیربط شهرستان.

چاپ محتويات