از مناطق شهر بلده

بازدید آقای مهندس رازجویان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار و همچنین آقای دکتر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان ، شهردار بلده و اعضای شورای شهر و سایر مسئولین دستگاههای اجرایی از مناطق مختلف شهر بلده در تاریخ 13 اردیبهشت 1399

چاپ محتويات