فارسی| En امروز : 15 تیر 1399

تاکید دکتر بخشی بر جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری

1 مرداد 1398
پ

تاکید مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمیه گذاری بر جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری