فارسی| En امروز : 7 اسفند 1399
20 بهمن 1399

 

 

 

پذیرفته شدگان محترم هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی استان مازندران با دریافت فایل های ذیل جهت حضور در روز مقرر قید شده همچنین با داشتن مدارک مورد نیاز به اداره کل امور اداری و مالی ،بخش اداری مراجعه نمایند.

دانلود اسامی پذیرفته شدگان 3 برابر ظرفیت

دانلود مدارک مورد نیاز