فارسی| En امروز : 24 مرداد 1399
 معرفی کتاب هم­ افزایی بارویکرد توانمندسازی ایران با عرضه و تقاضای محصولات درون­زایی
آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
مشخصات طرح های پژوهشی
1
اولین جلسه کمیته اصلاح ساختار،فرآیندها و فناوریهای مدیریتی
اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان