فارسی| En امروز : 7 فروردین 1398
جلسه هیات دیوان محاسبات
کمیته ورزشی استانداری مازندران
جلسه با مدیریت فروشگاه های پوشاک سطح استان
جلسه با سرپرست بانک سپه استان
جلسه شورای اداری اداره کل امور اداری و مالی استانداری مازندران
جلسه مالی و بودجه استانداری مازندران
جلسه امداد و رفاه استانداری مازندران
جلسه ساماندهی وضعیت پارکینگ استانداری
کمیته ورزشی