فارسی| En امروز : 29 دی 1399
جلسه پیگیری اعتبار بند (چ) قانون احکام دائمی مربوط به صدا سیما
جلسه کتابخانه های عمومی استان
جلسه تدوین شیوه نامه معرفی کارمند نمونه
جلسه بامدیر کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت
چهارمین جلسه ستاد اصلاح الگو مصرف سال 98
جلسه اداره کل منابع انسانی وزارت کشور و بازدید از کانون ارزیابی مدیران وزارت کشور.
جلسه کمیته منابع انسانی و نقل و انتقالات