فارسی| En امروز : 5 تیر 1398
برگزاری جلسه اتصال دهیاریها به شبکه دولت  و ارزیابی سامانه جامع و یکپارچه دهیاریهای استان (سجد)
اتصال ۸۳۲ دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت
برگزاری جلسه بررسی روند اجرایی سامانه نمتا
برگزاری جلسه آموزشی نمتا ( سامانه نظام مدیریت مشارکتی توسعه استان مازندران )