امروز : 29 فروردین 1400
🔸🔸🔹برگزاری جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان کلاردشت
جلسه کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید شهرستان کلاردشت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی
جلسه شورای بهداشتی در فرمانداری شهرستان کلاردشت برگزار شد
⭕برگزاری جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا شهرستان کلاردشت
برگزاری اولین جلسه کمیسیون کارگری  شهرستان کلاردشت در سال 1400