فارسی| En امروز : 15 خرداد 1399

شرایت انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان انتخابات شورای توسعه و حمایت

کد خبر : 85763 28 شهریور 1398
پ

ماده 13- هر کدام از تشکل های مردم نهاد که طبق تصویب نامه شماره 67735/ت 51305 ه مورخ 6/6/1395-هیات وزیران و تصویب نامه قبلی هیات وزیران مورخ 8/5/84 برای اولین دوره انتخابات پس از ابلاغ این دستور العمل ، دارای پروانه فعالیت معتبر بوده و شخصیت حقوقی آنها به ثبت رسیده باشد، می تواند یک نفر نماینده را جهت شرکت در انتخابات معرفی نماید. تبصره – نماینده هر تشکل می تواند بصورت همزمان بعنوان انتخاب کننده و نامزد نمایندگی ثبت نام کند . لذا در هر صورت از هر تشکل ، صرفاً از یک نفر جهت شرکت در انتخابات ثبت نام بعمل خواهد آمد. ماده 14 – شرایط و مدارک مورد نیاز انتخاب کنندگان : 1-داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2-داشتن حداقل 18 سال تمام 3-داشتن معرفی نامه از تشکل مردم نهاد 4-یک قطعه عکس پرسنلی ماده 15- شرایط و مدارک مورد نیاز انتخاب شوندگان (نامزدهای نمایندگی ) : 1-داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3-داشتن حداقل 25 سال تمام 4-نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود ، مستند به استعلام از قوه قضاییه 5-تایید صلاحیت امنیتی نامزدهای انتخابات با اخذ استعلام از وزارت اطلاعات. 6-ارائه تصویر روزنامه رسمی کشور مبنی بر حداقل 2 سال عضویت در هیات مدیره یا بازرس یکی از تشکل های مردم نهاد حائز شرایط این دستور العمل . ( به نحویکه در زمان ثبت نام ، مدت تصدی به اتمام نرسیده باشد .) 7-معرفینامه و مصوبه نمایندگی از هیات مدیره تشکل مردم نهاد. 8-تصویر تمامی صفحات شناسنامه و دو قطعه عکس پرسنلی . 9-تکمیل فرم ثبت نام . تبصره 1 : تقاضای نامزدی در انتخابات صرفا در مورد افرادی پذیرفته خواهد شد که تشکل متبوع آنها بصورت منظم در خصوص ارائه گزارش عملکرد سالیانه اقدام نموده باشد و تشخیص این موضوع با مد نظر قرار دادن اسناد و مدارک موجود ، بر عهده دبیرخانه شورای توسعه و حمایت ذیربط است. تبصره 2 : کلیه مدیران و کارکنان دولت که در هر یک از دستگاهها و تشکل های دولتی و حکومتی ، دارای سمت مرتبط با تشکل های مردم نهاد هستند ، در زمان مسئولیت ، نمی توانند بعنوان نامزد نمایندگی ثبت نام کنند. ماده 16 – مدت نمایندگی و تعداد نمایندگان به شرح ذیل می باشد : 1. مدت نمایندگی فرد منتخب در هیات نظارت ، دو سال خواهد بود. 2. زمان شروع دوره نمایندگی ، از تاریخ برگزاری اولین جلسه شورای توسعه و حمایت ذیربط خواهد بود که بعد از انتخابات برگزار می گردد. 3. هر فرد می تواند حداکثر برای 2 دوره دو ساله بعنوان نماینده تشکل های مردم نهاد در هیات نظارت انتخاب شود. 4. تعداد نمایندگان منتخب جهت عضویت در شورای توسعه و حمایت ملی چهار نفر نماینده اصلی و دو نفر نماینده علی البدل و در شوراهای توسعه و حمایت استانی و شهرستانی دو نماینده اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود. ‎

 

اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

پیوند ها