فارسی| En امروز : 30 مهر 1398
 بازدید صبحگاهی امروز دکتر صفرنژاد فرماندار از دانشگاه پیام نور نوشهر
عزم مسئولین شهرستان برای تبدیل دانشکده میراث فرهنگی و گردشگری نوشهر به دانشگاه
بازدید دکتر صفرنژاد فرماندار نوشهر با همراهی بخشدار کجور از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، اداره برق و ثبت احوال کجور
 بخش کجور میزبان امروز دکتر صفرنژاد فرماندار شهرستان نوشهر