فارسی| En امروز : 5 اردیبهشت 1398
لزوم ارتقاء آموزش در توسعه و ایجاد اشتغال در روستاها
 ضروررت اعتماد به جوانان برای تحقق رونق تولید
سرعت و کیفیت در بازسازی خسارات سیل اخیر در اولویت‌ قرار گیرد