بررسی مسائل و برگزاری جلسه بررسی مشکلات اقتصادی معاونین اقتصادی استانداریهای کشور

حسن خیریانپور- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران و مدیران حوزه این معاونت در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی معاونین اقتصادی استانداریهای کشور که به صورت ویدئو کنفرانسی و به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور برگزار شد شرکت کردند. در این جلسه هریک از معاونین استانداریها و همینطور حسن خیریانپور هم سه مشکل مهم استان مازندران را مطرح نمودند.

چاپ محتويات