افتتاحیه ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران

ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران باحضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مدیرکل جهادکشاورزی مازندران و رییس نظام مهندسی وجمعی از مسوولین افتتاح شد . 

چاپ محتويات