موارد مرتبط با وظایف اداره کل توسعه منابع انسانی پیرامون حقوق شهروندی در نظام اداری

موارد مرتبط با وظایف اداره کل توسعه منابع انسانی پیرامون حقوق شهروندی در نظام اداری

• ماده (6) حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری:

بند (د)- رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری: 

بر اساس ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار(44) ساعت در هفته می¬باشد که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، از اختیارات هیأت محترم وزیران می¬باشد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه¬ ذی ربط و سیر مراحل تعیین شده می¬باشد. بنابر تبصره (2) ماده (87) قانون یاد شده، با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه¬ای و فصلی، دستگاه¬های اجرایی می¬توانند با موافقت هیأت محترم وزیران، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند. همچنین به تصریح تبصره (3) ماده مذکور، کلیه دستگاه¬های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش(6) روز هفته تنظیم نمایند.

در راستای مدیریت مصرف برق در دستگاه¬های اجرایی در فصل تابستان (ماه¬های تیر و مرداد) و تغییر ساعات کار دستگاه¬های اجرایی در (9) استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، یزد، ایلام و سمنان مصوبه شماره 40176ت/54392هـ مورخ 11/04/1396 هیأت محترم وزیران ابلاغ شده است. شایان ذکر است برابر بند (1) مصوبه فوق الذکر، به تشخیص شرکت¬های توزیع برق به استانداری¬های مذکور اجازه داده می¬شود ساعات کار ادارات و دستگاه¬های دولتی بانک¬ها، شهرداری¬ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی را با رعایت قوانین مربوط از ساعت 6:30 تا 13:30 تنظیم نمایند. 

• ماده(3) حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی:

بند(2)- دستگاه¬های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.

بند(11)- تمامی کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمک¬های ضروری به مراجعین هستند و چنانچه تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد باید آنها را به نحو مناسب راهنمایی کنند.

فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری- حقوق مردم 

ماده (25): مدیران و کارمندان دستگاه¬های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می¬نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته¬های قانونی آن¬ها انجام دهند.

ماده(26): دستگاه¬های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه¬های اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

ماده(27): مردم در استفاده از خدمات دستگاه¬های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه¬های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آن¬ها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسئوولین دستگاه¬های اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.

بر اساس مصوبه شماره 18540/13.ط مورخ 10/02/1381 شورای عالی اداری، تکالیف و اقدامات دستگاه¬های اجرایی در خصوص طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، ابلاغ شده است. به استناد مفاد مصوبه مذکور و در راستای طرح تکریم اراباب رجوع تغییرات لازم در محل استقرار کارکنان ستاد مراجعات به منظور دسترسی آسان و راحت¬تر مراجعین و همچنین فراهم آوردن امکانات رفاهی از قبیل صندلی انتظار، تلفن داخلی و نیز نصب و در معرض دید قرار دادن منشور اخلاقی کارکنان وزارت کشور در مبادی ورودی صورت پذیرفته است. در اجرای مواد (12)، (13) و (14) مصوبه یاد شده، جهت تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم می¬گردند، اطلاعات و نظرات ارباب رجوع بر اساس فرم¬های نظرسنجی اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

چاپ محتويات