En امروز : 18 آذر 1402

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران:

رشد اقتصادی مازندران، با رعایت حفظ کاربری اراضی محقق می شود

کد خبر : 119733 2 بهمن 1401فرهنگی
پ

رضا علیخانی با بیان این که رشد اقتصادی مازندران، با رعایت حفظ کاربری اراضی محقق می شود، گفت: ۱۱۰ پرونده تبصره یک ماده یک، در مدت یک ماه گذشته بررسی شد و هیچ پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای طرح اقتصادی و خدماتی نداریم. ‎

رضا علیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در جلسه کارگروه زیربنایی ‌و‌ توسعه روستایی استان مازندران با عنوان  اینکه  برای جلوگیری از فرار سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی در مازندران کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری کارگروه توسعه زیربنایی راه اندازی می‌شود، خاطرنشان کرد :عدم وجود  کمیته اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کارگروه زیربنایی استان، موجب فرار برخی از سرمایه‌گذاران می‌شود که به همین منظور این کمیته در راستای دریافت طرح سرمایه گذاران و توسعه اقتصادی استان راه اندازی می شود تا از سرمایه‌گذاران و طرح‌های آنها حمایت شود.

وی  ادامه داد :توازن و تعادل برای استان مهم است و توسعه کشاورزی، گردشگری و صنعتی همراه با حفظ کاربری و محیط زیست باید رخ بدهد و  تغییر کاربری برای طرح‌های اقتصادی و خدماتی با رعایت این شرط ها انجام خواهد پذیرفت.

رضا علیخانی،  رشد اقتصادی مازندران را با رعایت حفظ کاربری محقق دانست و یادآور شد: تغییر کاربری اراضی در جه یک و دو به دلایل نداشتن طرح جامع و نداشتن اعتماد اجرای همان طرح رد می شود و ضرورت دارد تا طرح شفاف در جلسات مطرح شود.

علیخانی با بیان اینکه طرح بازنگری ممنوعیت تغییر کاربری اراضی با قابلیت کشاورزی درجه یک و دو بار دیگر در شورای برنامه ریزی استان جهت بازنگری مطرح خواهد شد، گفت: تا زمانی که طرح ها در تبصره یک ماده یک تصمیم گرفته نشد، از متقاضیان حقوق دولتی اخذ نگردد و مجوز نیز صادر نشود تا برای کاربران توقع ایجاد نگردد.

وی از دستگاه‌ها خواست تا هر طرحی که به جلسه کارگروه می آید از خود طرح و زمین، اطلاعات جامع آورده شود و خاطرنشان کرد: طرح ها بدون ضابطه و مطالعه ارائه نشود و بر اساس نیاز هر شهرستان مطرح گردد و تمامی دستگاه ها مکلف هستند تا طرح جامع حوزه خودشان را بر اساس نیاز هر شهرستان تهیه و ارائه کنند.

وی افزود: ۱۱۰ پرونده تبصره یک ماده یک، در مدت یک ماه گذشته بررسی شد و هیچ پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای طرح اقتصادی و خدماتی نداریم. 

اشتراک گذاری