فارسی| En امروز : 29 تیر 1398
از پروژه های بازسازی سیل مهر 97 شهرستان تنکابن
دهیاران شرق استان در شهرستان بابلسر
از مناطق آسیب دیده شهرستان نکا
شهرستان میاندرود
برای خسارت دیدگان از سیل استان مازندران
از روند بازسازی مناطق سیل زده
با مردم شریف شهرستان تنکابن
از پروژه های حوادثی شهرستان سوادکوه
“سیر اتو “در شهرستان سوادکوه
دهمین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده مازندران
فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری استان مازندران
در مرکز سامد ( سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)
ستاد بازسازی سیل استان
مدیرکل مدیریت بحران استان
هواشناسی
علی اصغر احمدی
علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران ارتباط مستقیم
پیوند ها