فارسی| En امروز : 14 تیر 1399
تدوین طرح اطفاء حریق جنگلها و مراتع
اعتبار برای بازسازی سردهنه های اراضی کشاورزی استان مازندران
از پروژه های حوادثی شهرستان سوادکوه
با سازمان مدیریت بحران کشور
روستای آریم
در مرکز سامد ( سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)
از مناطق شهر بلده
از مناطق رانشی شهرستان آلاشت
راه روستایی امافت و آریم خطیرکوه
ساماندهی مناطق سیل زده شهرستان نور
از مناطق رانشی هزارجریب شهرستان نکا
وضعیت خسارت و احتمال ایجاد خطر رودخانه در شهرستان سیمرغ
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان نور
علی اصغر احمدی
علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران ارتباط مستقیم
پیوند ها