فارسی| En امروز : 3 اسفند 1397
صدور حکم مهندس علی صیقل وازی بعنوان شهردار محمودآباد
جلسه بررسی وضعیت سگهای بدون صاحب
همایش شهرداران و دهیاران استان
حضور در جلسه شورای آتش نشانی ساری
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان