فارسی| En امروز : 25 شهریور 1398
بازدید و جلسه کارگاهی سه ساعته در پروژه زباله سوز ساری
جلسه بررسی وضعیت نیروگاه زباله سوز نوشهر
بررسی وضعیت مراکز دفن زباله شهرداری ها
بررسی وضعیت زباله سوز ساری
جلسه هم اندیشی با سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی
جلسه هم اندیشی شهرداران و شوراها
هم اندیشی شهرداران و شو راها
بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری
بازدیداز شهرداری مرزی کلا
بازدید از کارخانه تولید کودکمپوست بابل
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان