فارسی| En امروز : 5 تیر 1398
جلسه ساماندهی سواحل
ملاقات مردمی تنکابن
جلسه حمایت از قله دماوند
جلسه شورای پژوهش
بازدید از پروژه نیروگاه زباله سوز ساری
بازدید از سازمان مددیریت پسماند شهرداری ساری
شروع آزمایشی سیستم جدید تصفیه شیرابه
بازدید از ایستگاه انتقال و مرکز دفن زباله آمل
جلسه بررسی مسائل تصفیه خانه ساری
بازدید از روند اجرایی پروژه نیروگاه زباله سوز نوشهر
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان