فارسی| En امروز : 12 تیر 1399
بازدید از کارخانه کمپوست شهرستان تنکابن
بررسی مشکلات شهرستان عباس آباد
بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری
جلسه کمیته تخصصی پسماند استان
بازدیداز زباله سوز ساری
جلسه بزرگداشت روز شوراها
بازدید از مرکز دفن زباله آمل
جلسه و بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری
 حضور مدیر کل شهری در بین همکاران  آتش نشانی ساری
حکم شهردار جدید فرح اباد
جلسه استقرار سامنه امحا بهداشتی پسماند
جلسه با موضوع ارائه توانمندی شرکت خصوصی  برای ساخت بخشی از تجهیزات نیروگاه پسماند
جلسه ارائه توانمندی شرکت های خصوصی در بحث مدیریت پسماند
پنجمین گردهمایی آموزشی مسئولین درآمد شهرداریها
جلسه پایش پروژه های پسماند
جلسه کمیته آتشنشانی شهرداریهای استان
جلسه بررسی قرارداد پروژه تصفیه شیرابه تنکابن
کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان