En امروز : 3 مرداد 1403
31 فروردین 1400

توافقنامه سطح خدمت " رهگیری نامه ها"

 

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات استانداری استان مازندران  در خصوص رهگیری نامه ها به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

هدف:

هدف از این توافق نامه سطح خدمت، این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط استانداری استان مازندران برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش های نظارت و مسئولیت های استانداری استان مازندران را در صورت لزوم مشخص می کند.

مسئولیت:

استانداری استان مازندران  به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور، جهت اطلاع آسان ارباب رجوع از فرآیند گردش نامه ها و درخواستها در اتوماسیون اداری ،  " رهگیری نامه ها " در اتوماسیون اداری را جزء رسالت ذاتی خود می داند .

 

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :‌

متقاضی دریافت خدمت، مسئول ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

متقاضی دریافت خدمت، می تواند جهت تسهیل آگاهی از گردش درخواست و نامه هایش  پیگیری خود را از طریق سامانه الکترونیکی  این دستگاه انجام دهد.


اطلاع رسانی کامل در خصوص شیوه ارائه خدمت، در پرتال استانداری لرستان در دسترس است .

 

هزینه ها و پرداخت ها:

هزینه ها و پرداخت ها از سوی خدمت گیرنده صورت نمی پذیرد.


دوره عملکرد :‌

تا قبل از تغییر در مشخصات خدمت ، زمان ارائه خدمت معتبر و نافذ است .


خاتمه توافقنامه

ارباب رجوع می تواند مکرر تا اطمینان از گردش اطلاعات از خدمت فوق استفاده نماید.