En امروز : 29 خرداد 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

شرح وظایف دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل ونقل و ترافیک:

1. تهیه وپیگیری تصویب طرح های هادی شهرهای زیر25 هزارنفروتغییرات بعدی آنها ونظارت براجرای آنها.
2. انجام وظایف مرتبط باکمیسیون بررسی مغایرت های طرح های هادی شهرهای زیر25 هزارنفر جمعیت .
3. نظارت عالیه برروند اجرای تهیه طرحهای جامع وتفصیلی وطرحهای توسعه شهری .
4. عضویت وشرکت درجلسات کمیسیون ماده 5 .
5. انجام امورمحوله دراجرای بندهای ب و هـ ماده 28 قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند .
6. انجام امور دبیرخانه ای هیات رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات دراستان .
7. ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی استان وعوامل اجرایی درجهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنهادرچارچوب وظایف شورای فنی استان وتصمیم گیری دراین خصوص .
8. نظارت عالیه برتهیه وتعیین محدوده و حریم شهرها ومحدوده روستاها.
9. نظارت عالیه برشهرداری ها و دهیاری های استان دراجرای طرح وپروژه های شهرسازی ، عمرانی وتفکیک اراضی وارایه راهنمایی های لازم درمطابقت کامل با طرح های مصوب شهری وروستایی .
10. نظارت فنی براجرای طرح های عمرانی وفنی استان وارایه گزارش لازم به دبیرخانه شورای فنی ودبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .
11. مطالعه وبررسی به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز درمناطق مورد عمل با درنظرگرفتن موفقیت و شرایط اقلیمی منطقه .
12. همکاری درارسال دستورالعمل های قانونی وفنی مربوط به فضای سبز وارایه آن به شهرداری هاودهیاری ها برای اجرا.
13. نظارت عالیه واظهار نظردرمورد واگذاری توافقات پیرامون املاک واراضی شهری واعمال ماده 101 قانون شهرداری ها .
14. نظارت وپیگری لازم بردستگاه های اجرایی درزمینه تامین و استفاده از مصالح استاندارد درقالب مصوبات شورای فنی استان .
15. هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان در انجام امورمحوله درحوزه خدمات روبنایی ازقبیل آب ، برق ، فاضلاب ، گازومخابرات درصورت نیاز.
16. همکاری درتهیه ضوابط ومعیارهای فنی ونظارت عالیه برتطبیق موازین دراجرای پروژه های عمرانی درچارچوب مصوبات شورای فنی استان .
17. ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان وانجام امورمحوله .
18. نظارت عالیه براجرای برنامه های عمرانی ( احداث ، مرمت ، نگهداری وبهره برداری ) وگزارش گیری مستمرازپیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری ازواحدهای استانی دستگاه های اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی .
19. عضویت وشرکت درجلسات کمیته ها ، کارگروه ها وکمیسیون های مرتبط براساس آیین نامه ها وقوانین موجود که دفتر فنی می بایست درآن شرکت نماید .
20. انجام امورمحوله درکمیته کارشناسی هیات 4 نفره استان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان .
21. تعامل باسازمان نظام مهندسی ساختمان استان دراجرای قانون سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، مقررات ملی ساختمان و ضوابط ودستورالعمل های منبعث ازآن .
22. شرکت درجلسات وانجام امورمحوله درخصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه ریزی وتوسعه استان وکمیته های کارشناسی مربوطه آن .
23. نظارت برعملکرد ستادها ومراکز معاینه فنی دراستان های مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هیات وزیران
24. همکاری درنظارت برارتقاء کیفیت زیست محیطی کلان شهرها ازطریق کارگروه کاهش آلودگی هوا، آب وخاک استان بامسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی ( استان های مشمول).
25. نظارت برنحوه واگذاری اراضی وساخت وساز براساس آیین نامه استفاده ازاراضی ، احداث بنا و تاسیسات درخارج از حریم شهرها ومحدوده روستاها مصوب سال 1391 .
26. کنترل ونظارت برساخت وسازهای غیرمجاز موضوع کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری هاو انجام امور دبیرخانه ای مربوطه .
27. نظارت وپیگیری امورمرتبط با اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان ها وشریان های حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت وسازها .
28. بررسی ونظارت براجرای صحیح طرح تملک املاک واراضی واقع درطرح های عمومی وعمرانی دولت وشهرداری ها ازطریق اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب .
29. بررسی ونظارت برتملک وآزادسازی نوار60 متر وطرح های سواحل دراستان های ساحلی موضوع ماده 64 قانون برنامه چهارم وآیین نامه اجرایی آن .
30. نظارت عالیه وانجام هماهنگی وهمکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط درامورمرتبط باحاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد شهری وارایه گزارش های مربوطه به مقامات مافوق .
31. همکاری درپیگیری امورمربوط به مشکلات مسکن مهر،مسکن اجتماعی واخذ گزارش های لازم ازدبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه 1358 هیات وزیران .
32. شرکت درجلسات و همکاری درانجام امورمحوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی ازجمله آلودگی ناشی ازمنابع آب و خاک،گردو غبار،مصرف سموم شیمیایی،حفظ وبهره برداری پایدار از تالاب ها ، منابع طبیعی و ... و تعامل باسازمان ها ودستگاه های اجرایی استان دراین خصوص .
33. نظارت برتهیه وتصویب واجرای طرح های جداسازی آب شرب ازفضای سبز.
34. انجام کلیه امورمحوله ازطریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوع بند 6 مصوبه سال1387 هیات وزیران .
35. عضویت درکمیسیون تصویب وتغییرات طرح های هادی روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه .
36. انجام وظایف واعمال اختیارات قانونی وزارت کشوردرزمینه امورمربوط به حمل ونقل وترافیک استان وشهرمرکزاستان .
37. ایجاد هماهنگی وارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها ، سازمان ها و واحد های ارایه دهنده خدمات درامرجابجایی جمعی مسافران درون شهری .
38. بررسی و اظهار نظردرمورد پیشنهادهای واصله از شرکت ها و سازمان های حمل ونقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه،سرمایه گذاری ،مشارکت واخذ وام و تحصیل اعتبارجهت ارایه به مراجع ذیربط
39. انجام هماهنگی های لازم بین امور حمل ونقل وترافیک درون شهری وبرون شهری .
40. ارایه مشورت های لازم وانجام کارشناسی های امور حمل ونقل وترافیک وشرکت درجلسات ، کمیسیون ها ، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان .
41. بررسی ومطالعه برای تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی مورد نیازاستان .
42. برقراری ارتباط با دانشگاه ها وموسسات پژوهشی وتخصصی استانی مرتبط با حمل ونقل وترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات ، نوآوری ها و استانداردها.
43. اهتمام برای افزایش توان تخصصی وفنی دست اندرکاران حمل ونقل وترافیک دراستان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان ازطریق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی وهمکاری واحد های استانی دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط .
44. اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور( موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی مصوب 2/7/74 هیات وزیران ).
45. تهیه و توزیع بکارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری واستانداردهای شهری ، رعایت آیین نامه ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه .
46. پیگیری تحقق طرح های توسعه فضای سبز وجنگل های واقع درمحدوده و حریم شهرها موضوع تفاهم نامه فیمابین وزارت جهادکشاورزی وشهرداری ها .
47. نظارت بر انجام امور مربوط به هماهنگی وپیگیری ستادمناسب سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی– حرکتی.
48. هماهنگی امورمربوط به کمیسیون ماده 69 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ( واگذاری اراضی و دستگاه های دولتی خارج ازمحدوده ).