En امروز : 29 خرداد 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

شرح وظایف اداره کل پدافند غیرعامل:
1. تدوین برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان درحوزه های مختلف .
2. فرهنگ سازی ونهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل درسطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی .
3. شناسایی وطبقه بندی زیرساخت و مراکز و تاسیسات درسطح استان و شهرستان های تابعه .
4. تهیه برآورد تهدیدات استان ( تهدیدات خارجی ، تهدیدات امنیتی)
5. تهیه فهرست آسیب پذیری استان دربرابر تهدیدات وطبقه بندی آنها .
6. اولویت بندی مراکزحساس و مهم استان .
7. بررسی و تایید طرح های پدافند غیرعامل پروژه های حساس و مهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده .
8. تهیه وتدوین طرح های پدافند غیرعامل استان و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی .
9. پیگیری ، نظارت و برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصوب استانی .
10. پیگیری تامین و تخصیص اعتبارات استانی و سایرپشتیبانی های مورد نیاز.
11. اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دایمی پدافند غیرعامل در سطح استان .
12. هماهنگی با کمیته دایمی پدافند غیرعامل کشور در اجرا و نظارت برطرح های استان .
13. حفاظت وامنیت طرح های پدافند غیرعامل استانی .
14. نظارت بر برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های پدافند غیرعامل استان و ارایه برای تصویب در مراجع ذیصلاح