En امروز : 3 مرداد 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

شرح وظایف دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری:

1.      برنامه ریزی وانجام هماهنگی های لازم  جهت برگزاری نشست های منطقه ای استان با استان های کشورهای همسایه ، بارویکردهای اقتصادی وبازرگانی وتوسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها ودستگاه های ذیربط درراستای اسناد بالادستی  وقوانین ومقررات مربوط .

2.      برنامه ریزی وانجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی  درامورسرمایه گذاری ، اشتغال ، تولید وبهره وری ازطریق دستگاه های اجرایی ذیربط درقالب  اسنادبالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

3.      پیگیری مسایل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران ازطریق سایر سازمان ها .

4.      شناسایی تنگناهای موجود درفرایند سرمایه گذاری وجذب سرمایه گذاران ، بخصوص درمناطق محروم باهمکاری دستگاه های اجرایی .

5.      نظارت  برروند  سرمایه گذاری خارجی   با همکاری اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان .

6.      ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه های ذیربط  درزمینه تشکیل نمایشگاه های برون مرزی بارویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی .

7.      انجام هماهنگی های لازم بین  واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری ودستگاه های ذیربط استان .

8.      نظارت برنحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل به سرمایه گذاران وواحدهای تولیدی درسطح استان  درراستای قوانین  ومقررات مربوط .

9.      تسهیل درایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری ووحدت رویه درارایه خدمات وپردازش آمارواطلاعات دراستان.

10.  هماهنگی درامرصدورمجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری دراستان.

11.  همکاری درمطالعه ، بررسی وپیگیری اظهارنظردرخصوص وضعیت تولید واشتغال واحدهای دارای وضعیت  بحرانی وانعکاس آن به دستگاه های ذیربط .

12.  همکاری برای تنظیم پیش نویس طرح ها ، نامه ها ودستورالعمل هادرخصوص وضعیت تولید واشتغال واحد های تولیدی وواحدهای دارای وضعیت بحرانی دراستان .

13.  اخذ وبررسی گزارش های تحلیلی از وضعیت بازارکار( اشتغال ، تولید وبهره وری ) براساس گزارشات مدون ملی وسازمان برنامه وبودجه  استان وارایه پیشنهادات لازم به شوراها وکمیسیون های ذیربط  دراستان .

14.  نظارت برنحوه اجرای مصوبات ارگروه تخصصی اشتغال استان وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات  اجرایی وپیگری مصوبات آن .

15.  هماهنگی باواحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت تشکیل  شورای  هماهنگی بانک های استان وبررسی ونظارت برعملکردآنها دربحث تسهیلات .

16.  هماهنگی وپیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی  ودولتی درسطح استان .

17.  نظارت براجرای مصوبات وآیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور.