En امروز : 1 اردیبهشت 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

شرح وظایف اداره کل حراست:
1- برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات تامینی جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل، تاسیسات و اسناد و مدارک و تجهیزات و مخابرات استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان.
2- نگهداری و حفاظت اطلاعات مربوط به پرسنل استانداری، واحدهای تابعه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت ارایه گزارش های نوبه ای و موردی به استاندار.
3- بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده.
4- اظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها و شهرداری های استان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوب و رسیدگی به شکایت واصله در مورد آنها.
5- اعلام صلاحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال و ماموریت به استانداری و واحدهای تابعه.
6- بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاه های ذیصلاح.
7- صدور کارت شناسایی کارکنان و انجام طبقه بندی کلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی شده.
8- نظارت و مراقبت بر نحوه اجرای امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، پرسنل و تاسیسات واحدهای تابعه به استانداری.
9- حفاظت از اطلاعات سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطات رایانه ای مجموعه استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و واحدهای تابعه.
10- اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست براساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارت کشور.
11- تهیه و کشف رمز و ثبت صدور نامه ها و دریافت و ارسال نامه های طبقه بندی شده استانداری.
12- ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت کشور به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستور العمل های لازم
13- پیشنهاد طرح های حراستی و حفاظتی متناسب با موقعیت استان به واحد وزارت کشور.
14- استفاده از وسایل اطلاع رسانی از جمله بیسیم و تلکس در انجام امور محوله برحسب ضرورت.