En امروز : 29 خرداد 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

 شرح وظایف و ماموریتهای اساسی استانداری ها:
1. اعمال سیاستهای عمومی دولت درارتباط باوظایف دستگاههای اجرایی،موسسات و ...که به نحوی ازبودجه عمومی دولت استفاده می نمایند .
2. مشارکت درارزشیابی عملکردمدیران واحدهای استانی دستگاههای اجرایی براساس دستورالعملهای مربوطه.
3. ایجادهماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی،نهادها،موسسات،شوراهاوسازمانهای محلی درچارچوب قوانین ومقررات .
4. نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات توسط واحدهای استانی دستگاه های اجرایی دراستان
5. بررسی،رسیدگی وحل اختلافات حقوقی فیمابین دستگاههای اجرایی استان .
6. هماهنگیهای لازم با وزراء ویا بالاترین مقام دستگاه ذیربط برای عزل و نصب مدیران واحدهای دستگاههای اجرایی مستقر در استان وبالاترین مقامات اداری،مدیران پروژه های ملی،بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی براساس ضوابط ومقررات قانونی .
7. ریاست جلسات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان،شوراها،کمیسیونهاوکمیته هایی که بموجب قانون به عهده استانداری است .
8. تامین وحفظ امنیت داخلی واستقرارنظم وآرامش دراستان وایجادهماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی،انتظامی ونظامی .
9. بررسی واعمال سیاست های لازم درمقابله با بروزمشکلات مرزی ونظارت برنحوه مراقبت از مرزهای آبی وخاکی استان .
10. تمشیت امورنیروی انتظامی دراستان براساس تکالیف مورداشاره درقانون .
11. پیشگیری ازبروز ناهنجاریهای امنیتی وتعیین اولویتهای سیاستهای امنیتی استان با تاکیدبراصول پدافند غیرعامل.
12. ایجاد هماهنگی درامر مبارزه با مواد مخدر، قاچاق اسلحه ، کالا و ارز دراستان درچارچوب قوانین ومقررات.
13. نظارت برنحوه انجام امورمربوط به جلوگیری ازترددونقل وانتقالات غیرمجازدراستان .
14. مسئولیت برقراری امنیت استان ازجایگاه رئیس شورای تامین استان و تشکیل وریاست جلسات شورای تامین استان ونظارت برحسن اجرای مصوبات آن درچارچوب قوانین ومقررات .
15. نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی،گذرنامه ووظیفه عمومی درچارچوب قوانین ومقررات .
16. برگزاری ونظارت برحسن اجرای انتخابات درسطح استان .
17. بررسی، مطالعه و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری در حوزه استان و رفع اختلاف بین استانهای همجوار.
18. نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به نمایندگان خارجی مقیم استان،اتباع خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین، آوارگان درچارچوب قوانین ومقررات .
19. برنامه ریزی وایجادزمینه مناسب درجهت تحقق وتوسعه آزادیهای سیاسی واجتماعی درچارچوب قانون اساسی وسایرقوانین کشور وتامین توسعه سیاسی واجتماعی پایدار وارتقاءسطح مشارکت عمومی دراستان .
20. فراهم آوردن زمینه های گسترش عدالت اجتماعی درزمینه های حمایت ازنهادها وکمیته های دولتی و مردمی وموسسات خیریه مرتبط با موضوع .
21. ایجادزمینه مناسب بمنظور توسعه اجتماعی وفرهنگی جامعه باتاکیدبرامورمربوط به بانوان وسازمانهای مردم نهاد.
22. ایجادزمینه های لازم برای تشکیل وتوسعه مجامع وتشکلهای غیردولتی واحزاب باموضوعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی واقتصادی درسطح استان .
23. فراهم نمودن زمینه مشارکت وهمکاری مطلوب اقوام ومذاهب دراجرای برنامه های ملی وسیاستهای عمومی دولت .
24. فراهم آوردن موجبات تشکیل وتقویت وهماهنگی بین شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان درامورمشارکت پذیر.
25. پیگیری امورمربوط به تشکیل دهیاریهای استان ونظارت وارزیابی فعالیت آنها .
26. نظارت براموراداری و استخدامی شهرداریهاودهیاریهاواجرای قوانین ومقررات مربوط دراستان .
27. نظارت بر سیاستها و برنامه های توسعه شهری و روستایی و همچنین طرح های جامع شهری دراستان .
28. نظارت و هماهنگی در جهت توسعه امورعمرانی شهرها وروستاها ، طرح ها و پروژه ها ، هدایت وپشتیبانی فنی - اجرایی .
29. نظارت برروندوضع عوارض محلی باتوجه به توان وبنیه اقتصادی ساکنین استان که ازطریق شوراهای اسلامی شهروروستا پیشنهاد می گردد.
30. . مدیریت واعمال هماهنگی لازم بمنظورپیش بینی،پیشگیری،کنترل و مهارخسارات مادی ومعنوی وحوادث غیرمترقبه وبلایای طبیعی دراستان .
31. نظارت عالیه برتحقق طرحهای توسعه فناوری اطلاعات دراستان .
32. مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان .
33. نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .
34. نظارت عالیه برامورایثارگران وخانواده های معظم شهدادرسطح استان .
35. نظارت عالیه بربرنامه هاوسیاستهای کلان اموردرآمد،تجهیزو تخصیص منابع استان .
36. نظارت عالیه واعمال هماهنگی درفعالیتهای اقتصادی استان .
37. نظارت برنحوه فعالیت بانکهاوموسسات مالی واعتباری وبیمه های دولتی .
38. نظارت برتوزیع وتخصیص اعتبارات هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای استان ازطریق ریاست شورای برنامه ریزی وتوسعه استان وکارگروه تخصیص منابع .
39. هماهنگی ونظارت برامورمربوط به تشویق سرمایه گذاران وحمایت ازواگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه بمنظور سرمایه گذاری دراستان .
40. هماهنگی ونظارت برامورمربوط به تشویق صاحبان کالاهادرجهت افزایش صادرات غیرنفتی باهمکاری سایردستگاههای اجرایی مسئول .
41. پیگیری تاسیس وراه اندازی، هدایت و راهبری بازارچه های مرزی طبق قوانین ومقررات مربوطه دراستان های مرزی .
42. پیگیری امورمربوط به معیشت مرزنشینان دراستانهای مرزی .
43. بررسی زمینه های مشترک همکاری باکشورهای همجوارودوست،انعقادیادداشت تفاهم وهمکاری باهماهنگی سایر سازمانهای مسئول درچارچوب قوانین ومقررات مربوط .
44. همکاری وتسهیل دربسترسازی مناسب جهت جذب گردشگران داخلی وخارجی وتسهیل امورمربوط به آن باهماهنگی سایردستگاههای اجرایی .
45. نظارت برحفظ وحراست ازمنابع طبیعی ومحیط زیست وترویج فرهنگ واستفاده بهینه ازمنابع وامکانات موجوداستان .
46. نظارت برانجام امورسجلی وشناسایی وتعیین تابعیت وهویت ایرانیان ساکن دراستان .