En امروز : 3 مرداد 1403
13 اردیبهشت 1397

 

 

 

شرح وظایف معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی:
1. تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی ،اجتماعی دولت و ارتقاء مشارکت و حضور موثر مردم استان در فعالیت های سیاسی واجتماعی .
2. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب وتشکل های سیاسی استان ونظارت برفعالیت آنها .
3. برنامه ریزی ،نظارت و برگزاری انتخابات عمومی و سایر انتخاباتی که به موجب قوانین و مقررات زیر نظر استانداری یا فرمانداری ها برگزار می شوندمطابق زمانبندی ابلاغی و مدیریت امور اجرایی قبل و بعد ازبرگزاری انتخابات .
4. نظارت برامورمربوط به ایجاد ، انتزاع ، الحاق ، ادغام ، تغییر مرکزیت ویا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر، بخش ، شهرستان درسطح استان درچارچوب ضوابط وتعاریف تقسیمات کشوری ومدیریت تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی ، اصلاح حریم ومحدوده شهرهاوبررسی ابهامات واختلافات مرزی درون استانی وبین استانی .
5. مدیریت نحوه نامگذاری وتغییرنام عناصروواحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل ارسالی وزارت کشور وطرح موضوع درکمیسیون نامگذاری استان وبهنگام سازی اطلاعات مکانی ، نقشه های تقسیمات کشوری و لایه های اطلاعاتی مرتبط با آن درمقیاس های مورد نیاز.
6. هماهنگی وهدایت فرمانداران برای تحقق سیاست های عمومی وبرنامه های دولت .
7. برنامه ریزی درجهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت ادارات ذیربط و مشارکت های عمومی و فرمانداران و بخشداران .
8. مراقبت دایم نسبت به رویدادهای سیاسی و فراهم کردن موجبات گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط به فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذکور.
9. تامین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی ونظامی .
10. نظارت بر نحوه استقرار واحدهای انتظامی و پست های ایست و بازرسی موقت و دایم در استان .
11. مطالعه و بررسی عوامل تهدید کننده امنیت و آرامش جامعه و ارایه طرح های استانی در این زمینه .
12. برنامه ریزی ومدیریت برگزاری جلسات شورای تامین استان .
13. اتخاذ تدابیر لازم با همکاری اعضاء شورای تامین استان در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و معضلات سیاسی ، امنیتی و اجتماعی .
14. برنامه ریزی و حفاظت مستمر از اماکن و تاسیسات دارای طبقه بندی استان به ویژه نقاط و تاسیسات حساس و حیاتی و نظارت دایم بر حمل و استفاده از مواد ناریه .
15. پیگیری اجرای دستورالعمل های امنیتی ابلاغی ازسوی شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت ملی توسط واحد های استانی دستگاه های اجرایی ذیربط .
16. گردآوری وتجزیه وتحلیل رویدادهای خبری وگزارشات امنیتی وانتظامی استان و انعکاس به وزارت کشور.
17. هماهنگی با استان های همجوار و برنامه ریزی در جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز، اسلحه و مهمات و سایر مسایل امنیتی و انتظامی .
18. شناسایی نقاط بحران خیزوافرادشروروسابقه دارواتخاذتدابیرپیشگیرانه دررابطه با آنها ونزاع های دسته جمعی .
19. تجزیه وتحلیل جرایم وتخلفات امنیتی ، انتظامی وسیاسی ومقایسه با استان های دیگروبررسی سنواتی واتخاذ تدابیر برای کاهش آنها .
20. مدیریت پیشگیرانه ازجرایم سازمان یافته ومبارزه با ترویج فرق ضاله .
21. تجزیه وتحلیل رخدادها وگزارش های امنیتی واجتماعی استان وتهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی وپیشگیری ازحوادث احتمالی .
22. ساماندهی مرزها وفراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشوردرزمینه سیاست گذاری ، هماهنگی و نظارت بر مرزهای استان باکشورمقابل .
23. نظارت براجرای مصوبات شورای مرزهای کشورمربوط به استان وتشکیل کمیته امنیت وعمران مرزها وایجاد هماهنگی بین واحدهای استانی دستگاههای مستقر درمرزها براساس قوانین مصوب .
24. ارایه پیشنهاد ایجاد مرزهای مجاز( زمینی ، هوایی و دریایی ) استان به کارگروه مرزهای رسمی مستقر در وزارت کشور.
25. ارایه پیشنهاد نحوه نظارت برعملکرد بازارچه های مرزی استان .
26. برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، سلاح و مهمات ، مشروبات الکلی و قاچاق انسان در استان .
27. هماهنگی مستمر با واحد مرتبط با پدافند غیرعامل در اجرای سیاست های ابلاغی در سطح استان .
28. ایجاد زمینه های لازم به منظور توسعه ، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استان های مرزی .
29. مدیریت پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره در استان .
30. نظارت بر ساماندهی امور اتباع بیگانه و تردد ، اشتغال و ازدواج اتباع ایرانی و خارجی و امور مربوط به مبادلات در استانه ای مرزی و بررسی مسایل امنیتی با کشورهای همسایه .
31. ارزیابی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثارمثبت و منفی تابعیت خارجی در کشور به منظور ارایه راهکارهای قانونی .
32. انجام امور مربوط به پذیرش ، اسکان ، تقاضای تابعیت ، ترک تابعیت ، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوط به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط .
33. مدیریت مسایل ، پدیده ها ، انحرافات وآسیب های فرهنگی و اجتماعی استان و نظارت بر ساماندهی متکدیان ، معتادان ، کودکان خیابانی و آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری واحدهای استانی دستگاه های مسئول .
34. نظارت برگردآوری و تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارشات سیاسی و اجتماعی استان و انعکاس به وزارت کشور.
35. برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه ، نظارت و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد .
36. هماهنگی و نظارت برتامین و افزایش سلامت و بهداشت مردم و پیشگیری از بیماری های واگیردار در استان .
37. هماهنگی و نظارت بر افزایش نشاط اجتماعی در استان با رویکرد توسعه ورزش همگانی وغنی سازی اوقات فراغت جامعه بلاخص جوانان .
38. برنامه ریزی وانجام نشست های نوبه ای و مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی به منظور آگاهی ازدیدگاه های آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .
39. مدیریت نحوه تکمیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی و پیگیری صدور مجوز مربوط به آنها و بررسی درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق دستورالعمل های قانونی .