امروز : 1 مهر 1402
3 خرداد 1397

 

شماره پیامک فرمانداری : ۱۰۰۰۶۷۲۹۰۱۱۰

ایمیل فرمانداری شهرستان بابلسر

 شماره تلفن فرمانداری:01135335200-01135252300 داخلی 101و 109

شماره تلفن روابط عمومی:۳۵۲۵۷۷۷۵-۰۱۱

کانال فرمانداری در سروش:farmandaribabolsar@