امروز : 23 تیر 1403
17 خرداد 1397

علی اکبر عباس نژاد

علی اکبر عباس نژاد:کارشناس مسئول حراست

شماره تماس:01142422585

شرح وظایف مرکزحراست

  • حفاظت پرسنلی

دادن آگاهی به‌موقع از نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضدانقلاب داخلی و خارجی به مسئولین مربوط.

به روزرسانی اخبار و اطلاعات پرسنلی کادر مرکزی و واحدهای وابسته و تابعه و حفاظت از آنها در قبال توطئه‌ها و خطرات ایجادی توسط عوامل مخرب.

.ارائه خدمات اطلاعاتی درزمینه عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه به بالاترین مقام دستگاه.

صیانت از کارکنان دستگاه و تشکیل بایگانی حفاظتی کارکنان.