امروز : 8 آذر 1400
از نقاط رانشی شهرستان سوادکوه
بمناسبت روز آتش نشانی
در مرکز سامد (سامانه ارتباط مردم و دولت)
 از منطقه سیل زده بخش کجور
مناطق سیل زده شهرستان بابل
از منطقه سماکوش محله بندپی شرقی شهرستان بابل
از پل تخریب شده روستای گردرودبار شهرستان بابل
در مناطق سیل زده گردرودبار شهرستان بابل
در مناطق سیل زده گلوگاه بندپی شهرستان بابل
پل تخریب شده روستای امیرده بابل