امروز : 3 مرداد 1403
جلسه پیگیری اعتبار بند (چ) قانون احکام دائمی مربوط به صدا سیما
جلسه کتابخانه های عمومی استان
جلسه تدوین شیوه نامه معرفی کارمند نمونه
جلسه بامدیر کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت
چهارمین جلسه ستاد اصلاح الگو مصرف سال 98
جلسه اداره کل منابع انسانی وزارت کشور و بازدید از کانون ارزیابی مدیران وزارت کشور.
جلسه کمیته منابع انسانی و نقل و انتقالات