فارسی|En امروز : 30 تیر 1397
 اعتیاد اصلی ترین دغدغه و آسیب اجتماعی در کشورمان بشمار میرود.
مشکلات آب آشامیدنی شهروندان شهرستان محمودآباد مرتفع خواهد شد.
تزریق امید و نشاط به جامعه مهمترین ماموریت روابط عمومی ها می باشد.
نامگذاری 9 شهریور به عنوان روز محمودآباد
فرمانداران شهرهای مازندران و اصفهان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
 یحیی یوسف پور
یحیی یوسف پور فرماندار شهرستان محمودآباد ارتباط مستقیم
پیوند ها